default-logo

Models: Knoott & Nikolay Litvinov

Clothing: Samaya Gorgona

Photo & Setting: Ravi Khamboj